På denna sida publicerar vi hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt EU:s regelverk i syfte att tillhandahålla ökad transparens och jämförbarhet.

Informationen rör Agentas arbete kopplat till negativa konsekvenser för hållbar utveckling samt integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocesser i våra fonder, diskretionära uppdrag samt investeringsrådgivning.

Under rubriken "Ansvarsfulla investeringar” finns mer information om hur Agenta agerar som ansvarsfull investerare. 

Fondspecifik information finns under respektive fond, se rubriken ”Fonder”

Information beträffande integrering av hållbarhetsrisker

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocesser

Agenta integrerar hållbarhetsrisker jämte andra riskfaktorer som kan innebära en faktisk eller potentiell materiell negativ inverkan på investeringarnas värde i Agentas beslutsprocess och riskanalys. De påverkar investeringsbeslut när de utgör en potentiell eller faktisk materiell risk för att uppnå maximal riskjusterad avkastning som är Agentas övergripande mål.

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsrådgivning

Agenta har tillstånd att tillhandahålla investeringsrådgivning och diskretionär portföljförvaltning. I genomförandet av dessa uppdrag behöver Agenta beakta de eventuella preferenser som en kund kan tänkas ha vad gäller hållbarhet och säkerställa att lämnade investeringsråd och placeringar som sker inom ramen för diskretionär portföljförvaltning överensstämmer med dessa. I utförandet av dessa tjänster är Agentas policy för Ansvarsfulla investeringar tillämplig samt kundens individuella placeringsreglemente där preferenser relaterat till ansvarsfulla investeringar och hållbarhet uttrycks.

Ytterligare information om hur hållbarhetsrisker beaktas finns i vår Policy för Ansvarsfulla investeringar samt i fondernas informationsbroschyrer.


Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Agenta beaktar för närvarande inte negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kopplade till våra investeringsbeslut så som avses i artikel 4(1) i EU:s Disclosureförordningen. Skälen är dels att vi bedömer att underliggande hållbarhetsdata från bolagen inte är tillräckligt tillförlitliga och/eller heltäckande, dels att Agenta i flera fonder allokerar kapital till ett antal olika externa förvaltare vilket gör Agenta beroende av rapportering från tredje part. Detta är ett ställningstagande som prövas åtminstone årligen av styrelsen baserat på utvecklingen av databaser och regleringar på området.

01

ERSÄTTNINGSPOLICY

Agentas ersättningspolicy är i linje med tillsynsmyndigheternas riktlinjer och riktlinjerna i EU:s Disclosureförordning. Ersättningen till relevant personal är utformad för att uppnå ett sunt risktagande, kort- och långfristigt, inklusive beaktande av hållbarhetsrisker enligt SFDR. Läs mer i vår Ersättningspolicy som du finner längre ned på denna sida.

02

ÄNDRINGAR

Här kommer historiska väsentliga ändringar av hållbarhetsinformation publiceras.

03

AKTIEÄGARENGAGEMANG och ÄGARSTYRNING

Agenta handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondernas placeringsinriktning och risk. Mot denna bakgrund, och fondernas karaktär, kan Agenta komma ta på sig en aktiv ägarroll eller delta i valberedningar och styrelsearbete om vi anser att det föreligger särskilda skäl för sådant engagemang. I våra Principer för aktieägarengagemang och ägarstyrning kan du läsa mer.

AGENTAS fonder främjar hållbara egenskaper (Artikel 8)

Agentas primära mål är att uppfylla våra uppdragsgivares förväntningar på att erhålla bästa möjliga riskjusterade avkastning genom ansvarsfull förvaltning.

Agentas fonder främjar hållbara egenskaper i investeringsprocessen genom att såväl välja in som välja bort vissa investeringar. Hållbarhet är emellertid inte det övergripande syftet med förvaltningen. 

Kapital är en begränsad resurs som måste allokeras ansvarsfullt.  Vårt uppdrag är att skapa maximal avkastning med en väl avvägd riskhantering, vilket fordrar en ekonomisk rationalitet i alla förvaltningsbeslut. 

Internationella standarder och konventioner

Agenda 2030, FN:s 17 hållbarhetsmål, är en viktig utgångspunkt för Agenta. Utifrån hållbarhetsmålen identifierar och investerar Agenta i enskilda värdepapper och fonder som kombinerar möjlighet till god avkastning med positiva effekter för samhället.  

Agenta fäster vidare stor vikt vid internationella konventioner och riktlinjer. Därför har Agenta åtagit sig att följa de sex principerna inom United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI), ett internationellt samarbete kring ansvarsfulla investeringar. Agenta är signatär av UN PRI:s principer. Agenta förbinder sig därmed att integrera principerna i verksamheten och att årligen rapportera resultaten av detta arbete. Agenta ställer motsvarande krav på de förvaltare vi samarbetar med.

Läs gärna mer i nedan dokument "Webbplatsupplysningar enligt SFDR" för en sammanfattning samt i fondernas informationsbroschyrer.