Värdeutveckling

12,3% 2021 Index -0,2%
2,1% 2022 Index 0,8%
5,9% 2023 Index 3,7%

Fonden är en fokuserad aktivt förvaltad blandfond med absolutavkastande karaktär.

Fonden är en fokuserad aktivt förvaltad blandfond med absolutavkastande karaktär. Fonden investerar i olika tillgångsslag utifrån ett fritt mandat som omfattar såväl noterade som onoterade värdepapper. Förvaltningen hanteras företrädesvis inom ramen för interna strategier. Investeringarna fokuseras främst till Sverige och Norden men även global exponering kan sökas via internationella placeringar. Utländska placeringar valutasäkras normalt i sin helhet. Som blandfond kan placeringar göras över ett bolags hela kapitalstruktur efter bedömning var bäst riskjusterad avkastning kan erhållas. Fonden eftersträvar en risknivå motsvarande den för 50 % svenska aktier (SPRX) och 50 % svenska räntor (Handelsbanken All Bond). Fondens fokusering innebär att antalet innehav är begränsat och att en mer aktiv ägarroll gentemot bolag över tid kan förekomma.

Fonden har som målsättning att över tid generera en meravkastning över referensindex, SSVX3M.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.