Om Oss

Vi på Agenta vill i vårt åtagande gentemot våra kunder agera som ansvarsfulla investerare och bidra till en hållbar utveckling.

Det gör vi bl a genom att påverka de förvaltare vi väljer till att upprätthålla en god etik i sin kapitalförvaltning. Vi fäster särskild vikt vid efterlevnad av internationella konventioner och riktlinjer. Agenta är "signatory" av UNPRI (FNs principer för ansvarsfulla investeringar: läs mer på www.unpri.org), vilket innebär att vi har förbundit oss att upprätthålla UNPRI:s sex principer inom ramen för vår förvaltning. Vi anser att en aktiv ansats kring dessa frågor är av största vikt för att möta kapitalförvaltningens framtida utmaningar!

Så här arbetar AGENTA

Som ett led i arbetet för att uppnå våra mål samarbetar Agenta med Sustainalytics. Agenta strävar efter att uppnå högsta möjliga renhetsgrad, det vill säga minsta möjliga antal innehav i företag som bryter mot etiska riktlinjer. 

Väljer in

Vi kan erbjuda våra kunder att screena fonder baserat på GSS - Global Screening Standards samt utifrån kontroversiella kriterier såsom vapen, alkohol, tobak och pornografi. Vi letar aktivt efter förvaltare med hög ambition i arbetet med etiska frågor och hög etisk standard i sitt bolagsurval.

Väljer bort

Agenta väljer bort de fonder som inte uppfyller våra renhetskriterier, i syfte att minimera innehav i verksamheter som bedrivs i strid med till exempel:

  • FN:s Global Compact
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • Konventioner om mänskliga rättigheter
  • Miljökonventioner
  • Vapenrelaterade konventioner

Påverkar

Agenta är av åsikten att vi kan påverka mer som ägare än som säljare - ”engage”. I bolag som bryter eller misstänks bryta mot internationella konventioner försöker vi således i första hand att via dialog, direkt eller i samarbete med våra förvaltare, påverka företagen i dessa frågor. Som ett sista steg, om dialog är fruktlös, avyttras innehavet.

AGENTA samverkar med andra investerare

Inom ramen för vårt engagemang i utvecklingen av hållbara investeringar i Sverige, är Agenta medlem i SWESIF – Sveriges forum för hållbara investeringar. SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige.

Hållbarhetsrisker

Agenta integrerar hållbarhetsrisker med andra riskfaktorer som kan innebära en faktisk eller potentiell materiell negativ inverkan på investeringarnas värde i Agentas beslutsprocess och riskanalys. De påverkar investeringsbeslut när de utgör en potentiell eller faktisk materiell risk för att uppnå maximal riskjusterad avkastning som är Agentas övergripande mål. Ytterligare information om hur hållbarhetsrisker beaktas i investeringsprocessen finns under rubriken Hållbarhetsrelaterade upplysningar, i vår Policy för Ansvarsfulla investeringar (se länk nedan) och i fondernas informationsbroschyrer.

Negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Agenta beaktar för närvarande inte negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kopplade till våra investeringsbeslut så som avses i artikel 4(1) i SFDR. Läs mer under rubriken Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Ersättningspolicy

Agentas ersättningspolicy är i linje med tillsynsmyndigheternas riktlinjer och riktlinjerna i SFDR. Ersättningen till relevant personal är utformad för att uppnå ett sunt risktagande, kort- och långfristigt, inklusive beaktande av hållbarhetsrisker enligt SFDR.