Värdeutveckling

-0,7% 2021 Index -1,0%
-7,8% 2022 Index -7,9%
6,7% 2023 Index 5,5%

Fonden är inriktad på den svenska räntemarknaden

Fonden är inriktad på den svenska räntemarknaden där syftet är att ge en kostnadseffektiv exponering mot så kallade traditionella räntor med en ränterisk i linje med fondens jämförelseindex, Handelsbanken All Bond. Innehaven utgörs av svenska statspapper, säkerställda bostadsobligationer och företagsobligationer med god kreditvärdighet. Fonden allokerar även medel till externa fonder. Fondens genomsnittliga kreditbetyg uppgår normalt till AA (näst högsta nivån på Standard & Poor's kreditskala).

Agenta Räntor har som inriktning att genom en målmedveten och strukturerad process skapa en liten meravkastning över index med mycket låg förvaltningskostnad. Huvuddelen av fonden förvaltas passivt.

Målsättningen är att slå Handelsbanken All Bond, efter alla kostnader. Handelsbanken All Bond är ett index som mäter avkastningen på svenska stats-, kommun- och bostadsobligationer.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.