Den 27 november 2019 trädde Europaparlamentet och Rådets förordning EU 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (Disclosureförordningen) i kraft.

Enligt artikel 4 i Disclosureförordningen ska Agenta bl.a. lämna information om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. En redogörelse för detta följer nedan.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Agenta beaktar för närvarande inte negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kopplade till våra investeringsbeslut så som avses i artikel 4(1)(a) i Disclosureförordningen. Skälet är framför allt kopplat till att vi bedömer att det ännu inte har etablerats en tillförlitlig praxis och metod gällande de regulatoriska tekniska standarderna (RTS) som definierar ”principal adverse impacts” och relaterad obligatorisk rapportering. Eftersom Agenta allokerar delar av kapitalet till externa förvaltare är Agenta vidare beroende av underlag för rapportering från tredje part. Detta är ett ställningstagande som kommer att prövas åtminstone årligen av styrelsen baserat på både hur RTS utvecklas och utvecklingen av databaser och processer för att kunna identifiera och mäta påverkan för hållbarhetsfaktorer av investeringsbeslut.

Läs mer om vårt arbete kring ansvarsfulla investeringar via nedan länk:

Ansvarsfulla Investeringar